Kidba
Pen
Przecław 149A, 72-005 Przecław

Diagnoza pedagogiczna obejmuje ustalenie przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka, ale i pozwala na sprawdzenie, czy dane dziecko zasługuje na miano ucznia zdolnego, z którym również należy pracować nieco inaczej. Diagnozie pedagogicznej poddawane są już dzieci przedszkolne, zwykle w celu określenia poziomu gotowości szkolnej, gdy rodzic lub nauczyciel waha się, czy dziecko może rozpocząć edukację w klasie I. Diagnoza pedagogiczna przeprowadzana jest również u uczniów klas I-III, zwłaszcza w przypadku zaobserwowania trudności z procesem pisania, czytania czy liczenia. Diagnoza zawiera nie tylko informację
o tym, jak obecnie radzi sobie dziecko ale też o tym, co powinno umieć, nad czym należy pracować. Pedagog zawiera w niej zalecenia dla nauczycieli, którzy uczą dziecko oraz dla rodziców, którzy powinni z nim pracować w domu. Zalecenia zwykle oparte są przykładami ćwiczeń. Są to proste zadania, które mogą pomóc naszemu dziecku w przezwyciężaniu trudności szkolnych. Opinia pedagogiczna może dotyczyć również pracy z dzieckiem zdolnym. Diagnoza opiera się wtedy na odkryciu potencjału dziecka oraz zaproponowaniu, jak można rozwijać jego talenty, pasje i na czym się skoncentrować. Diagnoza pedagogiczna jest cennym źródłem informacji dla rodziców, pedagoga szkolnego i nauczycieli. Może być również użyteczna dla sądu, opieki społecznej czy innych instytucji, dbających o dobro dziecka.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka, jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń
w przedszkolu lub w szkole. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne dzieci, aby pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie   dydaktyczno – wychowawczym. 

Dla kogo są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją rozwojową, dysortografią, dysgrafią). Są polecane także uczniom, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych. Każdy uczestnik terapii ma do zrealizowania indywidualny program terapeutyczny stworzony
w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Terapia będzie skuteczna zarówno w przypadku uczniów z brakami rozwojowymi w sferze percepcyjno– motorycznej, jak i z zaburzeniami w sferze emocjonalno- społecznej.

Cele zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

Kluczowym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc uczestnikowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w przedszkolu lub szkole. W czasie zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Specjaliści pomagają w zdobywaniu jednych z bardziej podstawowych umiejętności: naukę czytania, pisania, liczenia poprzez:

 • ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,
 • ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,
 • doskonalenie sprawności ruchowej,
 • polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,
 • usprawnianie funkcji słuchowej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
 • poprawę umiejętności czytania,
 • usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,
 • doskonalenie umiejętności pisania,
 • poprawę umiejętności liczenia wraz wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych,
 • ulepszanie umiejętności stosowania poprawnej ortografii.

Dlaczego warto wysłać dziecko na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne?

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o rozpoznawaniu przyczyn trudności szkolnych
w problemach związanych z zaburzeniami zachowania i osobowości. Jeśli widzimy, że nasze dzieci mają wyżej opisane problemy, warto się takimi zajęciami zainteresować. Pomogą one w przezwyciężeniu kłopotów, robieniu postępów i osiąganiu sukcesów. Dziecko stanie się bardziej samodzielne, umocni wiarę we własne siły i zdejmie z siebie sporo stresu. Istotą zajęć jest również pobudzenie w dzieciach chęci do działania, pogłębianie motywacji i zrozumienie zasad zdrowej konkurencji.