Kidba
Pen
Przecław 149A, 72-005 Przecław
Kristine Underwood

Zakątek Rozwoju tworzy grupa specjalistów, którzy pracują z pasją i zaangażowaniem.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a także udzielanie wsparcia osobom dorosłym.

Mamy doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, nadpobudliwością psychoruchową, mutyzmem, zaburzeniami integracji sensorycznej, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nieustannie podnosimy swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, aby udzielać efektywnego wsparcia.   

Mgr Aleksandra Dzika

psycholożka, psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, nauczycielka, trenerka Treningu Umiejętności Społecznych. 

Ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Odbyła kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, a także kurs terapii traumy oparty o neurobiologię interpersonalną. Nieustannie podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje podczas szkoleń, kursów, superwizji, a także doświadczeń własnych. 

Na co dzień pracuje w szkole podstawowej, gdzie jest psychologiem, a także prowadzi zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym komunikacyjne (dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu). Dodatkowo prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz warsztaty psychologiczne.

W Zakątku Rozwoju zaprasza na:

 • Konsultacje psychologiczne,
 • Psychoterapię dla dzieci i młodzieży,
 • Psychoterapię dla osób dorosłych.

Ofertę kieruje zarówno do osób poszukujących pomocy psychologicznej, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, jak i do osób pragnących podjąć psychoterapię indywidualną. 

Mgr Magdalena Jabłońska

n
auczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem w pracy pedagogicznej. Ukończyła 5 letnie studia magisterskie o specjalności „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe „Diagnoza i terapia pedagogiczna” w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie oraz „Diagnoza i terapia zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej” na Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie. Ponadto stale doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Podejmuje działania w kierunku wzbogacania warsztatu pracy i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz warsztatach; m. in. „Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej”, „Praca z dzieckiem zdolnym z elementami treningu twórczego myślenia”, „Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych”, „Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez zastosowanie optymalnych czynników wpływających na rozwój ich osobowości”. 

Aktualnie pracuje jako nauczyciel w grupie dzieci 6-letnich w szkole podstawowej. Jest osobą niezwykle pogodną i optymistycznie nastawioną do życia. Jej życiowym celem jest praca z dziećmi, która daje jej ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Praca z najmłodszymi jest jej powołaniem, przynosi jej ogromną radość i satysfakcję. W wolnych chwilach lubi spędzać czas z rodziną, oraz pogłębiać swoją wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej i psychologii.

W Zakątku Rozwoju zaprasza na:

 • Terapię integracji sensorycznej.

Mgr Wioletta Masternak

terapeuta pedagogiczny i logopeda szkolny obejmujący terapią dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Kwalifikacje zdobyła na studiach podyplomowych w zakresie Diagnozy i terapii oraz Logopedii szkolnej w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Absolwentka studiów pedagogicznych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori ukończonych w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Aktualnie słuchaczka studiów podyplomowych z Edukacji włączającej na wydziale: Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Warszawie oraz słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego na Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie. Ponadto, ukończyła kurs bajkoterapii. Posiada także dyplom instruktora Alpakoterapii, której celem jest poprawa funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, społecznej, poznawczej, emocjonalnej i motywacyjnej.

Na co dzień pracuje w szkole podstawowej jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz w przedszkolu jako pedagog-terapeuta. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem.

W Zakątku Rozwoju zaprasza na:

 • Diagnozę i terapię pedagogiczną,
 • Terapię logopedyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Konsultacje z rodzicami.

Mgr Marta Miedzińska

nauczycielka z dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy w szkole podstawowej, głównie z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Trenerka Treningu Umiejętności Społecznych. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalnościach: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne oraz Pedagogika Szkolna na Uniwersytecie Szczecińskim. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Przyroda na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Ukończyła kurs Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm. Uczestniczyła w szkoleniu dla kadr edukacji włączającej kierowanym do pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli. Nieustannie podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach oraz czerpiąc doświadczenie z codziennej pracy z dziećmi.

Aktualnie pracuje w szkole podstawowej jako pedagog szkolny oraz nauczyciel przyrody. Zajmuje się udzielaniem wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i w trudnych sytuacjach życiowych. Dodatkowo, prowadzi zajęcia rewalidacyjne rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne dla uczniów w spektrum autyzmu. Pracuje z pasją i zaangażowaniem, poszukując jak najlepszych rozwiązań wspierających rozwój dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

W Zakątku Rozwoju zaprasza na:

 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Warsztaty plastyczne,
 • Sensoplastykę,
 • Konsultacje dla rodziców.

Mgr Sylwia Medyńska

nauczycielka, trenerka Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia, terapeutka Terapii Ręki, instruktorka rytmiki oraz animatorka czasu wolnego dla dzieci. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności Pedagogika Opiekuńcza w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie.  Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Szczecińskim.

Na co dzień pracuje w szkole podstawowej jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów. Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w uczeniu się.

Praca z dziećmi to dla niej pasja, wykonuje ją z satysfakcją i pełnym zaangażowaniem.

W Zakątku Rozwoju zaprasza na:

 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Diagnozę i terapię Ręki,
 • Sensoplastykę.